Herinrichting Sportlaan

De klachten van omwonenden over de parkeeroverlast bij de speeltuin zijn door de gemeente meegenomen in het nieuwe plan voor de Sportlaan. De uitvoering die aanvankelijk in 2021 gepland werd is op verzoek vervroegd en zal nu in 2019 gestart worden.

Om de bewoners te informeren is er 5 september 2019 een druk bezochte informatieavond gehouden. Er waren zo'n 35 bewoners aanwezig. De gemeente had de plannen uitgeprint en op tafel gelegd en iedereen kon op- en aanmerkingen inbrengen. In de download vind je de terugkoppeling van de gemeente over deze avond met antwoord op de vragen van de bewoners.

Het overleg van 16 oktober 2019

Uitvoeringsperiode
Het overleg is met name belegd om de uitvoeringsperiode vast te stellen.
De doorlooptijd van het werk zal naar verwachting ca. 3 maanden bedragen.

Bij het zwembad kan men tot de 2e week van september grote piekbelastingen verwachten. Daarna is het buitenbad dicht en komen de piekbelastingen niet meer voor.

Bij de speeltuin is het bezoek minder geconcentreerd en spreidt het zich meer uit over het hele jaar.

Dw gemeente besluit om het werk in de 2e helft van september te starten. In principe is het dan eind november klaar met de maand december als uitloop.

Het werk zal gefaseerd worden uitgevoerd, hoewel dit voor het zwembad en de speeltuin wat minder van belang is. Wel belangrijk is dat het laag gelegen parkeerterrein permanent bereikbaar blijft.

Gedurende het broedseizoen van half maart tot half juli is het kappen van bomen waarschijnlijk niet mogelijk omdat vogelnesten beschermd zijn. In zijn algemeenheid is het daarom aan te raden om bomen vroegtijdig te kappen. Nu het werk in september start is het waarschijnlijk verstandiger om in september de bomen te kappen, omdat anders de hele Sportlaan in de zomerperiode kaal is.

Overige vragen
Hoeveel bomen gaan er weg en hoeveel nieuwe bomen komen er?
Er gaan 25 bomen weg en er komen 36 nieuwe bomen.

Bij de kruising met de M. Nijhofstraat zit een bult in de weg die de waterafvoer belemmert, waarom wordt dit niet aangepast?
De deskundigen zijn van mening dat alleen het anders bestraten van de bult niet zal helpen omdat de straten via kolken ook al aan elkaar verbonden zijn. Het klimaatbestendig maken zal echter een zwaarder gezicht in de prioritering gaan krijgen waardoor binnenkort een herinrichting van de Martinus Nijhofstraat ingepland zal kunnen worden. Dit biedt betere mogelijkheden voor het oplossen van de wateroverlast.

Worden de parkeerstroken gemaakt van grasbeton stenen?
Naar aanleiding van de vraag van de wijkraad zal dit in het ontwerp worden aangepast. Er zullen zogenaamde NCB-klinkers worden toegepast omdat de gemeente daar goede ervaringen mee heeft.

Kan er een doorsteek komen recht tegen de ingang van het Kwekkeltje?
Men legt uit dat dit om verschillende redenen niet kan. Hoewel de beplanting erg te lijden heeft van mensen die door de groenstrook lopen. We spreken af dat er op die plek een hekwerk zal komen.