Herinrichting Sportlaan

Herinrichting eerste deel Sportlaan afgerond Lees meer

Nieuws over de herinrichting van de Sportlaan 16-12-2020
Nieuws over de herinrichting van de Sportlaan 3-12-2020.

De gemeente start 21 september 2020 met de herinrichting van de Sportlaan. Het gaat over het deel tussen de Parkweg en de Martinus Nijhofflaan.
De bestrating wordt vernieuwd en er worden nieuwe bomen geplant zoete kers, iep, zwarte tupeloboom, witte eik, gewone beuk, steeneik, krentenboompje, sierappel, Sorbus commixta ‘Dodong’, (boom)sering en drietandesdoorn.
Er wordt o.a. een extra regenwaterriool aangelegd. Daarvoor moet de grondwaterspiegel verlaagd worden. Dat gebeurt door een sleufbemaling en afvoer via  via een leiding. Nu heeft de grondwaterverontreiniging ter plekke van de Gerard Bruningstraat invloed op de aanpak van dit werk. Er komt een bemaling én een tegenbemaling. Lees meer in de bewonersbrief.


 

17-02-2020 De Sportlaan wordt 30 km en er komen wegversmallingen om de snelheid te beperken. Ook krijgen de straten van rechts voorrang.
Om dat te regelen heeft de gemeente een verkeersbesluit genomen. Het gaat over een 30-km gebied en dan is het volgens de gemeente logisch om ook de voorrangssituatie daarop aan te passen. Het verkeersbesluit  heeft voor iedereen vanaf maandag 17 februari 2020 tot en met maandag 30 maart 2020 ter inzage gelegen in het Stadskantoor.

Parkeeroverlast
De klachten van omwonenden over de parkeeroverlast bij de speeltuin zijn door de gemeente meegenomen in het nieuwe plan voor de Sportlaan. De uitvoering welke aanvankelijk in 2021 gepland werd is op verzoek vervroegd en is al  in 2019 gestart.

Om de bewoners te informeren is er 5 september 2019 een druk bezochte informatieavond gehouden. Er waren zo'n 35 bewoners aanwezig. De gemeente had de plannen uitgeprint, op tafel gelegd en iedereen kon op- en aanmerkingen maken. In de download vind je de terugkoppeling van de gemeente over deze avond met antwoord op de vragen van de bewoners.

Het overleg van 16 oktober 2019

Uitvoeringsperiode
Het overleg is met name belegd om de uitvoeringsperiode vast te stellen.
De doorlooptijd van het werk zal naar verwachting ca. 3 maanden bedragen.

Bij het zwembad kan men tot de 2e week van september grote piekbelastingen verwachten. Daarna is het buitenbad dicht en komen de piekbelastingen niet meer voor.

Bij de speeltuin is het bezoek minder geconcentreerd en spreidt het zich meer uit over het hele jaar.

Dw gemeente besluit om het werk in de 2e helft van september 2020 te starten. In principe is het dan eind november klaar met de maand december als uitloop.

Het werk zal gefaseerd worden uitgevoerd, hoewel dit voor het zwembad en de speeltuin wat minder van belang is. Wel belangrijk is dat het laag gelegen parkeerterrein permanent bereikbaar blijft.

Gedurende het broedseizoen van half maart tot half juli is het kappen van bomen waarschijnlijk niet mogelijk omdat vogelnesten beschermd zijn. In zijn algemeenheid is het daarom aan te raden om bomen vroegtijdig te kappen. Nu het werk in september start is het waarschijnlijk verstandiger om in september de bomen te kappen, omdat anders de hele Sportlaan in de zomerperiode kaal is.

Overige vragen
Hoeveel bomen gaan er weg en hoeveel nieuwe bomen komen er?
Er gaan 25 bomen weg en er komen 36 nieuwe bomen. De gemeente gaat meer verschillende bomen planten.

Bij de kruising met de M. Nijhofstraat zit een bult in de weg die de waterafvoer belemmert, waarom wordt dit niet aangepast?
De deskundigen zijn van mening dat alleen het anders bestraten van de bult niet zal helpen omdat de straten via kolken ook al aan elkaar verbonden zijn. Het klimaatbestendig maken zal echter een zwaarder gewicht in de prioritering gaan krijgen waardoor binnenkort een herinrichting van de Martinus Nijhofstraat ingepland zal worden. Dit biedt betere mogelijkheden voor het oplossen van de wateroverlast.

Worden de parkeerstroken gemaakt van grasbeton stenen?
Naar aanleiding van de vraag van de wijkraad zal dit in het ontwerp worden aangepast. Er zullen zogenaamde NCB-klinkers worden toegepast omdat de gemeente daar goede ervaringen mee heeft.

Kan er een doorsteek komen recht tegenover de ingang van het Kwekkeltje?
Men legt uit dat dit om verschillende redenen niet kan. Hoewel de beplanting erg te lijden heeft van mensen die door de groenstrook lopen. We spreken af dat er op die plek een hekwerk zal komen.