Mazairaclaan en Oude Baan

De laatste ontwikkelingen wat bereft de randwegen en het sluipverkeer lees je hier. Lees meer

Op 9 december 2019 zijn de bewoners van de Oude Baan en de Burg. Mazairaclaan geïnformeerd over de stand van het overleg met de gemeente om de veiligheid en de leefbaarheid te verbeteren.

Wat ging daaraan vooraf?

Al heel lang is er onrust onder de bewoners van de Burg. Mazairaclaan en Oude Baan over het verkeer op beide wegen. Bij de reconstructie van de wegen is er een vrijliggend fietspad gekomen. Daardoor is de rijbaan versmald. Er zijn rotondes op de kruisingen met de Deken van Roestellaan en de Molenstraat. Er liggen op  sommige plaatsen vluchtheuvels. De aansluiting van een groot aantal wegen is veranderend in een 'uitrit'. Verbeteringen,  zeker. Maar het verk eer staat niet stil.              

Door de groei van het aantal auto’s maar ook door de uitbreiding van het winkelcentrum, inclusief de openstelling op zondag, is het drukker geworden op deze wegen. Drukker ook vanwege het gebruik van de weg door sluipverkeer begin en einde van de dag om de files op A2 en A59 te ontwijken.                                     
                                                          Spits aan de  Molenstraat 13-3-2019
Op momenten dat het wat   rustiger is wordt er vaak met hoge snelheden gereden. Daardoor is het onveilig oversteken voor volwassenen maar vooral voor kinderen die vanuit de school komen en de Molenhoek in willen. De hogere verkeersdruk leidt ook tot extra verkeerslawaai en tot hogere concentratie fijnstof. Overlast komt ook van het vrachtverkeer (en tractoren).

In juni 2017 hebben zowel de bewoners van de Oude Baan als die van de Mazairaclaan bij de gemeente gevraagd om actie omdat de leefbaarheid in de knel komt. De reacties op hun brieven versterkten het gevoel: we worden niet serieus genomen. Daarom hebben we de handen ineen geslagen. Op grond van een enquête in maart 2018 onder alle aanwonenden van de Mazairaclaan en de Oude Baan bleek dat 98 van de 154 adressen onze oproep om maatregelen te nemen waardoor de veiligheid en leefbaarheid wordt hersteld onderschreven. Dat hebben we per brief van 6 juni 2018 voorgelegd.

Wat vroegen we?

 • 30 km regime
 • Daartoe aanpassing van de wegenstructuur
 • Verbod op vrachtverkeer (m.u.v. bestemmingsverkeer)
 • Aanbrengen knip in de weg waardoor niet meer aantrekkelijk voor sluipverkeer
 • Plaatsen Smileyborden (meten snelheid en verkeersintensiteit)
 • Maken van veilige oversteken voor voetgangers en fietsers
 • Regelmatige controles

Die brief heeft geleid tot een andere houding van de kant van de gemeente. Er hebben nadien een aantal gesprekken plaatsgevonden. In deze gesprekken wordt de problematiek niet ontkend en wordt de bereidheid getoond om mee te denken en te zoeken naar oplossingen. Tegelijkertijd wordt de problematiek op onze wegen gekoppeld aan studies voor de A2 en A59 (oplossen van de files daar) en de lokale plannen voor een oostelijke en westelijke randweg.

Wat hebben we bereikt en wat niet?

Wat wel:

 • tellingen en metingen uitgevoerd: toename verkeer wordt bevestigd in de tellingen; snelheid over dag gemeten niet te hoog. Wel pieken en dalen.
 • toezegging afplatten hoekstenen waardoor beter vanuit zijwegen de Oude Baan naar rechts opgedraaid kan worden.
 • uitvoeren kleine aanpassingen kruispunt Huijgensstraat-Oude Baan
 • accentueren met witte verf van de middengeleiders op beide wegen. Mogelijk remmend effect en betere herkenbaarheid dat er overgestoken kan worden.
 • doorsteek voor fietsers naar Anna Blamanstraat ter hoogte Vivaldilaan; daardoor betere oversteek voor kinderen die van school komen en de wijk in moeten (uitgevoerd)
 • plaatsing Smileybord in januari 2020 (snelheid; verkeersintensiteit
 • in het verlengde: bocht vanaf Slauerhoffstraat linksaf naar parkeerterrein bij winkelcentrum wordt verbreed; gekeken wordt of dit ook aan kant Huijgenstraat kan (dan rechtsaf verkeer)

Wat niet

 • geen verlaging naar 30 km voor geheel of gedeelte van beide wegen
 • geen herstructurering van de weg (kruispunten; versmallingen; knip)
 • geen voetgangersoversteekplaatsen; er is geen ruimte om de midden geleiders te verbreden
 • geen verbod vrachtwagens
   

Namens de werkgroep, Peter de Leeuw