Bestemmingsplan Molenhoekpassage

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan 'Molenhoekpassage’ op 9 september 2014 gewijzigd vastgesteld.
Met dit bestemmingsplan wordt de uitbreiding van de bestaande Molenhoekpassage en de bouw vaneen nieuwe supermarkt mogelijk gemaakt. Tevens wordt het bestaande parkeerterrein heringericht en uitgebreid. Boven de nieuwe supermarkt en op de hoek van de Slauerhoffstraat / Oude Baan worden in totaal 10 appartementen en 8 grondgebonden woningen gebouwd.
09.09.2014. Bestemmingsplan Molenhoekpassage Rosmalen vastgesteld.

Unanieme stemming Gemeenteraad voor uitvoeren van dit plan.

In Bestuurscentrum 's-Hertogenbosch werd door de Gemeenteraad 's-Hertogenbosch op 09.09.2014. onder II.7 van de Agenda 09.09.2014. UNANIEM aangenomen en vastgesteld het 'Bestemmingsplan Molenhoekpassage Rosmalen'.
Dit gebeurde als een 'zgn. hamerstuk' in de Gemeenteraadsvergadering door de daar verzamelde Gemeenteraad. Hiermee werd bedoeld, dat stemming niet eens extra nodig bleek, omdat dit een voorstel betrof 'waarover geen discussie meer werd verwacht.' Niemand bleek nog de behoefte te hebben om vragen te stellen in 1e of 2e termijn of alsnog toelichting te geven.
Nu nog op zeer korte termijn de Publicatie ervan in de 'Staatscourant'. 
En dan kan snel worden gestart met de uitvoering van het 'Plan Molenhoekpassage'.
 

Opknappen winkels Molenhoekpassage stap dichterbij.
Behandeling ontwerp bestemmingsplan MHP in Commissie ROB.

Gisteravond 26.08.14. was de meerderheid van de Commissie Ruimtelijke Ordening [ROB] tevreden over het nieuwe bestemmingsplan MHP Molenhoekpassage Wijk Molenhoek Rosmalen. Hierdoor is het opknappen van een gedateerd winkelcentrum in de Wijk Molenhoek een stap dichterbij gekomen. Naast het opknappen van de bestaande winkels, nieuwe winkelruimte erbij voor AH, zijn er ook concrete plannen voor een nieuw te vestigen ALDI vlakbij het bestaande winkelcentrum MHP.
Voordat dit plan definitief is, dient de Gemeenteraad zich op 09 september 2014 daar nog over uit te spreken in de dan geplande Gemeente Raadsvergadering in 's-Hertogenbosch.
Bron.
BRON is BD Artikel 27.08.14.
Auteur: Domien van der Meijden.
Details:
Voor meer informatie over het 'Project MHP Molenhoekpassage' verwijzen we u graag naar de Rubriek 'Niuews'en 'Projecten' op onze website.
Wilt u ‘t volledige artikel BD 27.08.14. over de 'MHP Molenhoekpassage' nog ‘ns nalezen, dan kan dat via klikken op 1 van onderstaande bijlagen als 'downloads.
Social Media.
U kunt ons over dit onderwerp ook volgen op Facebook, Twitter.
Dit kan ook via aanklikken rechtstreeks en via onze Website.
 

Ontwerpbestemmingsplan [OBP]
Molenhoek Passage [MHP]
Winkelcentrum [WC]
31.03.2014. 'Deadline' Indiening Zienswijze. 

Zienswijze 2.
Versie Definitief.

Wijkraad Molenhoek heeft n.a.v de openbare bijeenkomst op 17 maart jl. een 2e zienswijze opgesteld.
Hiermee wordt aangegeven in meerdere pagina's de reacties van de wijkbewoners en de wijkraad. En wel de reacties op het door de Gemeente 's-Hertogenbosch nu actueel gepresenteerde 'MHP Ontwerpbestemmingsplan Rosmalen'.
Daartoe had de wijkraad een openbare bijeenkomst georganiseerd.
Ca. 48 wijkbewoners vonden het zeer interessant en bezochten deze avond.
Vóór de gestelde 'deadline' van 31.03.2014. heeft de wijkraad ingediend bij de Gemeente 's-Hertogenbosch een 'Definitieve 2e Zienswijze' vergezeld van 'Zienswijze 2 PPT bijlagen 17.03.14.'
Details.
Wilt u e.e.a. nog eens nalezen, dan kan dat via klikken op 1 van onderstaande bijlagen als 'downloads.
 

Openbare bijeenkomst Wijkraad Molenhoek Rosmalen
17 Maart 2014.
MHP Molenhoek Passage Rosmalen

Datum, Tijd, Locatie.
Locatie.
PERRON 3
Hoff van Hollantlaan 1
5243 SR   Rosmalen.
'Combizaal Wissel/Seinhuis'
Tijd.
19.30 uur Inloop.
20.00-22.00 uur Avondprogramma.
Publicaties.
Naast onze Website, vindt u er meer over ook op Facebook, Twitter.
In de regiobladen Rosmalen, 's-Hertogenbosch o.a. in 'Bossche Omroep' en 'Thuis-in-het-Nieuws'. Voor meer details, het verslag 17.03.14. Openbare Bijeenkomst, Foto impressies, verwijzen we u graag naar onze Rubrieken 'Nieuws', 'Fotoalbums' en onderstaande bijlagen als 'Downloads'.

2014 Bestemmingsplan
Molenhoek Passage Rosmalen.

Ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage m.i.v. 17 februari 2014 gedurende 6 weken ter inzage beschikbaar.
Publicatie visie.
Op14 Februari 2014 is van het ontwerpbestemmingsplan, de publicatie te vinden in de 'Staatscourant'. En op 16 februari 2014 in de Bossche Omroep.
Inspraaknota.
Meer details over de reactie van de Gemeente w.b.t. inspraakprocedure vindt via een van de onderstaande bijlagen als ‘downloads’.
Bezwaar indienen.
Hiervoor verwijzen we u graag naar de specifieke details hiertoe in de publicaties van Staatscourant en Bossche Omroep.
Vaststelling plan.
De vaststelling van 't bestemmingsplan door de gemeenteraad is gepland in juni 2014.
Bron.
Publicaties februari 2014 Gemeente Den Bosch, Staatscourant, Bossche Omroep.


2013 Winkelcentrum Molenhoek Passage
Voorontwerp Bestemmingsplan
Inzage
: m.i.v. 19 augustus 2013 gedurende zeven weken.
Inspraakverordening/Bekendmaking Gemeente Den Bosch
Ter inzage bij Gemeente Den Bosch.

2013 Inspraakavond Gemeente Den Bosch.
Datum, Tijd, Locatie,

- 16 september 2013.
- 19.30-22.00 uur.
- DE KENTERING, Rosmalen.

2013 Inspraakavond Wijkraad Molenhoek Rosmalen.
Voorontwerp Bestemmingsplan Molenhoek Passage.
- 19 september 2013
- 20.00-22.00 uur
- PERRON-3, Rosmalen

2013 Concept Inspraakreactie'
De definitieve inspraakreactie treft u aan op onze website, bij de bijlagen vermeld als 'downloads'. Daarnaast vindt u ook een door Wijkraad bedachte variant AH laden & Lossen. Tevens aanvullende [detail]opmerkingen op Hoofdpunten 1 en 2 'Routing vrachtverkeer' Eventuele reacties richting Wijkraad graag uiterlijk 30 september 2013.
Bij voorkeur via e-mail naar: info@wijkmolenhoek.nl
De Wijkraad 'inspraakreactie' dient uiterlijk 15.10.2013 'binnen' te zijn bij Gemeente Den Bosch.

2011, 2012 Molenhoek Passage.
Aandachtspunten, situatieschets, verslagen, reacties.
Alle detail informatie hierover treft u aan bij de onderstaande bijlagen als 'downloads’.