Aanleg nutsvoorzieningen, aan- en afvoerleidingen De Hoef Zuid

De Hoef Zuid.
21.02.2014 Start voorbereidingen snoeiwerkzaamheden, bomenkap, bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen.


Communicatie.
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft de  bewoners op de hoogte gesteld via bewonersbrieven. De 1e was gedateerd de 10e februari 2014; de 2e had als datum de 13e maart 2014.
Werkzaamheden.
Op vrijdag 21.02.2014 is al gestart met de voorbereidingswerkzaamheden.
Een hoveniersbedrijf heeft de bomen, die niet zullen worden gekapt, ingepakt in een houten jas. Dit ter bescherming bij de kap- en snoeiwerkzaamheden op het voormalige OJC-terrein; straks bestemd als bouwterrein voor plan De Hoef Zuid.
Ook de herinrichting van het parkeerterrein rondom Kwekkelstijn wordt aangepakt.
Na de bouwvak begint men met het bouwrijp maken van dit terrein.
Hierbij valt te denken aan aanleg nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektra, afvoer en benodigde bouwwegen.
Gepland zijn de bouw van ca. 90 woningen.
Bomenkap.
De Gemeente heeft hiervoor een vergunning.
De werkzaamheden worden 1 week later dan gepland uitgevoerd en wel van 24 t/m 28 februari 2014.
Archeologisch onderzoek.
Vanaf medio maart is de verwachting dat er op die plek archeologisch bodemonderzoek wordt verricht.
Volgens de door de gemeente 's-Hertogenbosch aan omliggende wijkbewoners toegestuurde bewonersbrief 13e maart 2014 staan deze werkzaamheden ingepland te beginnen vanaf de 18e maart 2014, respectievelijk vanaf de 24e maart 2014.
Bron, Aanvullende informatie.
Voor meer details verwijzen we u naar de door gemeente 's-Hertogenbosch verzonden bewonersbrief, het bestemmingsplan, beschikbare inrichtingsplan.
Ook vind je meer informatie in de downloads hieronder.

Tags

De Hoef