A2 tussen Deil en Vught

Verslag Informatiebijeenkomst MIRT-Programma A2 in De Kentering, Rosmalen

Datum: woensdagavond 9 november 2022, inloopavond in Rosmalen van 19.00 tot 20:00
Betreft : Informatieavond over de status van de verbreding van de A2 tussen Deil en Vught.
Sprekers:  mevr. Carla Zuiderwijk en mevr. Anneke Dam.

Over het programma (achtergrond en doel)

De A2 is belangrijk voor de afwikkeling van het verkeer tussen Amsterdam, Eindhoven en Maastricht. Daarnaast is de A2 belangrijk voor de bereikbaarheid van Rivierenland, BrabantStad en de regio Nijmegen. Het toenemende verkeer zorgt ervoor dat die bereikbaarheid steeds verder onder druk komt te staan.
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) tekende op 4 juni 2018 de Startbeslissing voor de verkenning. Hiermee startte een onderzoek naar een verbetering van de doorstroming op de A2 tussen Deil en Vught op de langere termijn. De minister en de regionale partners willen hiermee voorkomen dat de A2 in de toekomst in de top-10 van dagelijkse files staat.

Programma A2 Deil - Vught
Om de groei van het verkeer op dit deel van de A2 te beheersen is een pakket van meer dan twintig maatregelen ontwikkeld. Het gaat daarbij om maatregelen voor zowel de auto, de fiets als het openbaar vervoer. Daarbij wordt gekeken naar oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn. Dat noemen we het Programma A2 Deil - Vught.

Wat is MIRT
Het programma A2 Deil-Vught maakt onderdeel uit van het MIRT. MIRT staat voor: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het is een uitvoeringsprogramma van de rijksoverheid. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt daarin samen met andere overheden aan ruimtelijke projecten en programma's voor elke regio in Nederland. Meer over de MIRT

Programma A2 Deil - 's-Hertogenbosch – Vught

Als eerste is een MIRT-verkenning gestart. MIRT betekent Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dit is een programma van het ministerie van IenW waarin alle infrastructuurprojecten zijn opgenomen.

In het programma A2 Deil-Vught werken zes partijen intensief samen om de doorstroming op de A2 tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught in beide richtingen te verbeteren, de bereikbaarheid van het omliggende gebied te vergroten én om de verkeersveiligheid te verbeteren (Ministerie van Infrastructuur, Waterstaat Provincie Noord-Brabant, Provincie Gelderland, Regio Rivierenland, Gemeente ’s-Hertogenbosch en Rijkswaterstaat.)
Het Programma kent twee werkpakketten:

1. Korte-termijn-maatregelen
2. Lange-termijn-maatregelen

  1. Korte-termijn-maatregelen
    Met de korte-termijn-maatregelen richt het programma zich op maatregelen om nu al drukte op de A2 te verminderen en de veiligheid te vergroten. Voor een overzicht van alle maatregelen klik je hier.

  2. Lange-termijn-maatregele
    Het pakket lange-termijn-maatregelen bestaat voornamelijk uit een MIRT-verkenning. In de MIRT-verkenning zoekt het programma oplossingen voor de langere termijn (na 2025). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reserveert 830 miljoen euro op de meerjarenbegroting. 

Naast een aanpak van de problemen op de weg bekijkt het programma de mogelijkheden om het gebruik van de trein op de lange termijn te verbeteren. Het programma sluit hierbij aan bij Toekomstbeeld OV 2040. Dit is een uitwerking van het OV-netwerk op nationaal en regionaal niveau. In de landelijke uitwerking van het spoornetwerk zijn inmiddels de belangrijkste bouwstenen geselecteerd op basis waarvan het spoornetwerk 2040 wordt uitgewerkt en doorgerekend. Hierbij wordt voor de A2 corridor vooralsnog uitgegaan van optimale benutting van de bestaande capaciteit. Dat leidt tot kortere reistijden en met name tussen Utrecht-Den Bosch-Tilburg-Breda tot een hogere frequentie van intercity’s. Ook wordt gekeken naar een andere lijnvoering.

Opening, sprekers en korte introductie informatiebijeenkomst

Welkom en opening door mevrouw Anneke Dam (omgevingsmanager - Rijkswaterstaat Zuid-Nederland) en mevrouw Carla Zuiderwijk (Coördinerend beleidsmedewerker - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Uit onderzoek blijkt dat de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught in 2030 uitgroeit tot een van de grootste fileknelpunten van Nederland. Daarom besloot de minister van Infrastructuur en Waterstaat in 2018 een verkenning te starten naar een oplossing voor dit probleem.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de structuurvisie voor het programma A2 Deil-Vught vastgesteld. Deze bevat het pakket aan maatregelen om de doorstroming en veiligheid op de A2 te verbeteren. Het programma organiseert informatieavonden om de structuurvisie toe te lichten. Dit was een van de informatieavonden.

De presentatie

Toegelicht is dat de structuurvisie op 3 oktober 2022 is afgerond.

In oktober 2022 presenteerde het programma de structuurvisie. De structuurvisie is het eindresultaat van de MIRT-Verkenning en bevat alle maatregelen om de doorstroming en veiligheid te verbeteren. Er is daarbij rekening gehouden met de inhoud van de 251 ingediende zienswijzen. Die zijn ingediend na het verschijnen van de ontwerpstructuurvisie in de zomer van 2021. In de Nota van Antwoord, die bij de voorkeursbeslissing hoort, staat een reactie op deze zienswijzen.

In de verkenning onderzocht het programma het nut en de noodzaak van een verbreding van de A2. Hierbij bekeken de partners binnen het programma verschillende alternatieven. Daarnaast keek het programma naar oplossingen die geen nieuwe infrastructuur nodig hebben zoals het stimuleren van anders reizen

De aanpak van het traject Deil – Vught richt zich ook op alle aansluitingen, knooppunten en op de bruggen over de Waal en de Maas

Wat is de volgende stap voor het programma?
In de volgende fase van het programma, de planuitwerkingsfase, worden alle maatregelen in detail uitgewerkt. Afgelopen juni maakte minister Harbers in de MIRT-brief bekend dat keuzes moeten worden gemaakt in de volgorde waarin projecten worden voorbereid vanwege de beperkte capaciteit aan deskundigen om stikstofberekeningen en - beoordelingen te toetsen. Het is hierdoor nog niet duidelijk wanneer de planuitwerkingsfase voor de A2 zal starten. De partners blijven wel uitvoering geven aan de kortetermijnmaatregelen. Daarnaast worden de afspraken uit de bestuursovereenkomst uitgewerkt waaronder de oprichting van de Regionale Ontwerptafel Rivierenland en de samenstelling van het breed mobiliteitspakket.

Belangstelling en sfeer

De informatieavond was goed bezocht. De zaal in de Kentering was bijna vol om 19:45uur toen de spreker begon. In de zaal was op verschillende plekken, in een soort hoefijzer-vorm, een aantal staantafels neergezet, waar informatie over een specifiek onderwerp/onderdeel kon worden opgevraagd.

Ik noem er enkele:

  • Het MIRT-Programma zelf;
  • Bereikbaarheid en verkeer;
  • Programma A2 Deil-Vught in cijfers;
  • Het proces.

De sfeer op de informatieavond op 9 november jongstleden was gemoedelijk, zowel tijdens de inloop, de presentatie als na de presentatie (voor vragen over de diverse onderwerpen aan de staantafels).

In alle openheid is door de presentatoren gesproken over het verloop van het programma, de status hiervan, het proces en met name de vertraging door het stikstofprobleem.

Er werd aandachtig geluisterd en zowel vooraf als achteraf vragen gesteld over de diverse 'beigen' problematiek.

Wanneer de presentatie van deze avond kan worden bekeken is ons niet bekend, maar deze zal op de site worden gezet werd mij verzekerd.

Uitleg veelgebruikte begrippen. In de beantwoording van de zienswijzen komt een aantal begrippen vaak terug. Deze paragraaf licht deze begrippen toe en is ook een houvast over de volgorde in het programma.


KAART MET ALLE MAATREGELEN WEERGEGEVEN

Rob Thieme
Nieuwsbrief A2 van november 2022

Tags

A2