Verslag openbare bijeenkomst van16 januari 2020

Welkom
Om 20.00 uur heet onze voorzitter Jan Timmers ruim 50 belangstellenden welkom voor de eerste openbare wijkbijeenkomst van dit nieuwe jaar 2020. Hij wenst iedereen namens het bestuur een gelukkig en vooral gezond 2020 toe. Voor deze avond wordt de gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst tevens benut voor een terugkoppeling van de vier thema-avonden over De zorgzame wijk Molenhoek in de komende jaren.

Terugblik op het jaar 2019
Jan Timmers kijkt terug op het jaar 2019: het is opnieuw een mooi jaar geweest, waar we als wijkbewoners en wijkraad trots op kunnen zijn. BijBomans is een vertrouwde ontmoetingsplek waar veel activiteiten (o.a. de inloopochtenden, filmvoorstellingen en -besprekingen, kaarten en bridgen,  lezen en lezingen, schilderen, zingen etc.) plaatsvinden die druk bezocht worden. De bijeenkomsten worden prima verzorgd en begeleid door het team gastvrouwen. De kookgroep is ook zeer actief en zeer gewild. Het is alleen jammer dat zij hun kookactiviteiten niet binnen BijBomans kunnen uitvoeren; in het clubhuis van de tennisvereniging Rosmalen voelt de kookgroep zich echter goed thuis.

Verder zijn een aantal werkgroepen actief zoals communicatie, openbare en sociale veiligheid, Groen, ruimtelijke ordening en verkeer. Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van een aantal werkgroepvoorzitters nl. Anita Vervenne  (Groen en Ingrid Nijskens (BijBomans/langer thuis wonen).

Jan benadrukt nogmaals dat het bestuur trots is op de ruim zeventig vrijwilligers die zich inzetten voor en binnen de wijk Molenhoek.

De zorgzame wijk Molenhoek in de komende jaren
Jan Timmers licht toe dat het bestuur half 2019 de discussie heeft opgestart over het voorgenomen beleid als we het hebben over de zorgzame wijk Molenhoek in de komende jaren. Na een interne evaluatie heeft de wijkraad in de maand november vier bewonersavonden georganiseerd om te spreken over drie thema’s te weten, de infrastructuur, de sociale cohesie en de woonomgeving in de wijk. De wijk is 50 jaar geleden gevormd. Aan de woonomgeving en de infrastructuur is nauwelijks structureel onderhoud gepleegd. De samenstelling van de bevolking is sterk gewijzigd en de komende 10 jaar treedt verdere vergrijzing op. De wijk is toe aan structureel onderhoud, waarbij de inrichting gaat voldoen aan nieuwe criteria voor de inrichting van een wijk en aan activiteiten, die de sociale cohesie vergroten. De genoemde thema’s worden door de wijkraad gezien als toekomstige speerpunten, die in de wijk nadrukkelijk om aandacht vragen. Om uitvoering hieraan te geven is betrokkenheid en participatie van wijkbewoners erg belangrijk en dus wordt een belangrijke inspanning van wijkbewoners gevraagd. 

De uitkomsten van de bewonersavonden
Op de 4 bewonersavonden hebben ruim 100 personen in gespreksgroepen en per mail hun mening gegeven over zaken, die in de wijk goed en minder goed gaan en hun ideeën geuit om de knelpunten op te lossen. Alles bij elkaar leverden de gesprekken een lijst van meer dan 50 punten op, waarvan de wijkraad hoopt, dat deze de komende  jaren opgepakt worden. Zie de notitie: uitkomsten discussie-avonden

Speerpunt infrastructuur

 • De staat van de ontsluitingswegen
 • De aanleg van randwegen
 • De staat van de binnenwegen
 • Onderhoud riolering
 • Winkelcentrum Molenhoek
 • Verlichting
 • Parkeermogelijkheden
 • Betonpaaltjes

Speerpunt sociale cohesie

 • Openbare veiligheid waarbinnen sociale controle op criminaliteit zoals handel in drugs, diefstallen, het plegen van vernielingen.
 • Stimuleren van het doen gezamenlijk onderhoud openbare groenvoorziening en het opruimen van zwerfafval.
 • Het borgen en verder uitbreiden van de huidige activiteiten rond BijBomans. Te noemen zijn onder meer: een boodschappendienst, een tweede kookclub (al dan niet gecombineerd met een thema-avond), gymmen voor ouderen (en andere wijkbewoners), cursus bierbrouwen, activiteiten voor jongere wijkbewoners.
 • Verhogen contactmomenten tussen buurtbewoners
 • Samenwerken met andere organisaties zoals HEVO, Annenborch, Heemkundekring, Zonnebloem, Zorg- en hulpverleners (wijkplein)(informatieverstrekking), Scholen.

Speerpunt woonomgeving

 • Informatie delen
 • Verbetering groenvoorziening
 • Vervoer en verkeer
 • Fijnstof
 • Verbetering wandelroutes

 

Hoe vorm en inhoud te geven aan de ideeën van de wijkbewoners?
Het is voor de wijkraad en de bestaande werkgroepen niet mogelijk om alle genoemde onderwerpen tegelijkertijd aan te pakken. Het is bovendien ook niet wenselijk. Het verbeteren van de inrichting van de wijk en het bereiken van een zo hoog mogelijke graad van een gezamenlijke buurt en/of wijkgevoel, kan niet zonder inzet van de wijkbewoner worden bereikt.

Vanavond wordt gestart met het verder invulling geven aan de drie genoemde speerpunten. Hiervoor zijn thematafels opgesteld. Jan nodigt de aanwezigen nadrukkelijk uit om onder het genot van een drankje en een hapje de thematafels te bezoeken en over de genoemde onderwerpen/activiteiten met elkaar van gedachten te wisselen.Je kunt binnenlopen om hieraan deel te nemen. De eerste vervolgbesprekingen zijn gepland op:

- Thema Infrastructuur o.l.v. Pieter Kniknie 28 januari

- Thema Woonomgeving o.l.v. Hendrik-Jan Melissen

- Thema Sociale cohesie o.l.v. Ad Prince 18 februari
-  Afsluiting.

De bijeenkomst werd rond 22.00 uur afgesloten.