Op naar de toekomst!

Wijkraad Molenhoek, een raad van, voor en door wijkbewoners, organiseerde eind 2019 een viertal bewonersavonden.

Gezamenlijk spraken bewoners over 3 thema’s in onze wijk:

 • Woonomgeving
 • Infrastructuur
 • Sociale Cohesie

Deze thema’s worden door de wijkraad gezien als toekomstige speerpunten, die in de wijk nadrukkelijk om aandacht vragen.

Waarom werden deze thema’s besproken?

Onze wijk is ongeveer 50 jaar oud en in die tijd is er aan de woonomgeving en infrastructuur nauwelijks onderhoud gepleegd.

De wijk is aan het veranderen qua samenstelling, maar is ook aan het vergrijzen en dit neemt nog verder toe het komende decennium.

Dit vraagt op diverse fronten om flink onderhoud, passend in deze tijd en bij de samenstelling van bevolking.

Ruim honderd wijkbewoners namen deel aan de genoemde avonden. Ook per mail reageerden bewoners.

Zij gaven hun mening over tal van zaken in onze wijk, die goed en minder goed gaan. Zo kon de wijkraad een lijst samenstellen van ruim 50 punten, die de zij, samen met de bewoners, de komende 5 jaar wil oppakken.

Per hoofdonderwerp lees je hierna, waar wijkbewoners, samen met de wijkraad, mee aan de slag willen gaan.

Speerpunt woonomgeving

 • Informatie delen
 • Verbetering groenvoorziening
 • Vervoer en verkeer
 • Fijnstof
 • Verbetering wandelroutes

Speerpunt infrastructuur

 • De staat van de ontsluitingswegen
 • De aanleg van randwegen
 • De staat van de binnenwegen
 • Onderhoud riolering
 • Winkelcentrum Molenhoek
 • Verlichting
 • Parkeergelegenheden
 • Betonpaaltjes

Speerpunt sociale cohesie

 • Openbare veiligheid
 • BijBomans
 • Organiseren van gezamenlijk incidentele activiteiten
 • Organiseren van gezamenlijk meer structurele activiteiten
 • Verhogen contactmomenten tussen buurtbewoners
 • Samenwerken met andere organisaties

Er zijn thema’s die raakvlakken hebben met elkaar. Dat vraagt om afstemming en die zal er zeker zijn.

Hoe nu verder?

Hoe vorm en inhoud te geven aan de ideeën van de wijkbewoners?

Dat is een uitdaging! Voor de wijkraad, de werkgroepen die erbij horen, maar zeker ook de bewoners van onze wijk.

De wijkraad denkt dat het uit te voeren is en heeft daarvoor een organisatievorm bedacht.

Er worden dan, naast het reeds bestaande bestuur van de wijkraad en de huidige werkgroepen, bewonersgroepen geformeerd en buurtambassadeurs gevraagd.

A. Buurtambassadeurs.

Een buurt is een straat of aan elkaar grenzende straten met een buurtambassadeur, die een soort van intermediaire rol heeft tussen de buurt en wijkraad. Maar, samen met buurtgenoten, kan deze ambassadeur ook activiteiten stimuleren die de sociale cohesie kunnen vergroten. De ambassadeur is geen probleemoplosser, maar kan mensen met een vraag of probleem wel de weg wijzen.

De rol van buurtambassadeur werkt in de wijk Sparrenburg goed.

B. Bewonersgroepen

Bewonersgroepen kunnen wijkbewoners zijn, die in de eigen buurt aan de slag gaan met activiteiten om de sociale cohesie te vergroten, maar ook aan de slag gaan met hun woonomgeving of zich inzetten voor bijv. de verbetering van een stukje infrastructuur in hun eigen buurt.

Bewonersgroepen zijn niet persé buurtgericht, maar kunnen ook bijv. actief zijn met een specifiek thema dat onze hele wijk betreft.

C. De bestaande werkgroepen in de wijk

In de wijkraad zijn verschillende werkgroepen actief.

Deze werkgroepen constateren tekortkomingen c.q. aandachtspunten in de wijk en proberen in overleg met de gemeente en andere partijen deze tekortkomingen op te lossen.

De werkgroepen  Groen, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Langer Thuis Wonen staan qua inhoud het dichtste bij de speerpunten

Mede op basis van de uitkomsten van eerder genoemde bewonersavonden gaat de wijkraad op korte termijn de taken en functie van de werkgroepen evalueren.

Een aantal van de werkgroepen hebben behoefte aan versterking.

De werkgroep Langer Thuis Wonen dekt met haar inhoud niet de veelheid aan onderwerpen zoals genoemd bij sociale cohesie. Beter is het deze werkgroep te vervangen door een werkgroep ‘sociale cohesie’.

Het bestuur is op zoek naar een nieuw coördinerend bestuurslid sociale cohesie .

Behalve de bovengenoemde werkgroepen heeft de wijkraad nog werkgroepen, die zorgen voor het functioneren van BijBomans en voor de PR en Communicatie.

In BijBomans worden door wijkbewoners verschillende wijkgerichte activiteiten georganiseerd. Er is plaats voor nog meer activiteiten, van voor en door wijkbewoners, waarvoor de wijkraad de ruimte ter beschikking stelt. .

De wijkraad zoekt een nieuw coördinerend bestuurslid voor BijBomans.

De werkgroep PR en communicatie draagt zorg voor de informatie op website, sociale media en andere kanalen.

Zij ondersteunt de andere werkgroepen in hun communicatie – uitingen naar wijkbewoners toe.

D. De wijkraad

De wijkraad heeft in dit alles een veelzijdige en coördinerende rol.

Tot slot

In 2020 gaat de wijkraad aan de slag met verdere invulling van de 3 genoemde speerpunten woonomgeving, infrastructuur en sociale cohesie.

Tegelijk worden stappen gezet om de organisatie te versterken. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van de wijkraad, de taken en werkwijze van de huidige werkgroepen en naar de personele invulling van de wijkraad, de werkgroepen, de bewonersgroepen en de inzet van buurtambassadeurs.

Kortom: uitdaging genoeg!!!!!

04-02-2020