Naar een nieuwe locatie voor BijBomans

Als gevolg van een onverwacht grote groei in aanmeldingen van nieuwe leerlingen heeft de HUB-school in november 2016 al aangegeven dat het huurcontract voor de Van der Leeuwstraat per 1 juli 2017 waarschijnlijk niet meer verlengd zou kunnen worden. Dit was het sein voor het wijkraadbestuur om in actie te komen. Eind maart bleek deze situatie niet veranderd en heeft de school het huurcontract opgezegd.

Er was het bestuur en de vrijwilligers uit de projectgroep veel aan gelegen het doel en de mogelijkheden van BijBomans op een andere locatie, het liefst naadloos, te kunnen voortzetten.

In december 2016 en januari 2017 heeft het bestuur van de Wijkraad hierover met de gemeente overleg gehad. Samen zijn we op zoek gegaan naar goede bestaande alternatieven, maar die bleken op dat moment niet aanwezig of financierbaar. In maart/april lagen er twee opties op tafel: het huren van het rechterdeel van de schoolwoningen van de Troubadour aan de Mozartlaan, of het realiseren van tijdelijke huisvesting in speciaal daarvoor te plaatsen units op een speelveld naast de huidige locatie.

De Troubadour had als beperking dat de beoogde lokalen kleiner zijn dan de huidige lokalen. De grotere activiteiten kunnen daar niet goed plaatsvinden. En met een lokaal beneden en een boven zou ook de gelijkvloersheid en de drempelloosheid verdwijnen. Om die redenen ging de voorkeur van het bestuur en de vrijwilligers uit naar het realiseren van de tijdelijke voorziening. Die kon overeenkomstig onze wensen vorm gegeven worden en de mogelijkheid van samenwerking met en ondersteuning door de HUB-school kon dan behouden blijven. Begin mei is overeenstemming bereikt met de gemeente over de financiering van de plaatsing en huur van deze units.
Voor het plaatsen van deze units is een vergunning nodig en een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan. Voor het snel kunnen verkrijgen van zo'n vergunning is draagvlak bij de omwonenden van het speelveldje nodig. Om die te peilen heeft het bestuur met hen een overleg georganiseerd.

Daarbij bleek dat de omwonenden in meerderheid geen bezwaar hadden tegen tijdelijke units, maar wel dat die op dit speelveld zouden komen. Een aantal van hen kondigden aan hier ook formeel bezwaar tegen te zullen gaan maken.

Het bestuur heeft daarop overlegd met de vrijwilligers over wat wijs zou zijn om te doen. Doorgaan met de tijdelijke units betekent een verstoorde relatie met de directe buurtbewoners. Als er inderdaad bezwaar gemaakt wordt tegen de vergunning, leidt dit tot wel een half jaar uitstel. De betrokkenheid van vrijwilligers en deelnemers zal dan snel verdampen.

Voor het zoeken naar andere locaties geldt dat daar andere bezwaren aan kleven, maar ook dat dit opnieuw tijd zal gaan kosten en dat het risico van bezwaarprocedures daar net zo groot is.

De schoolwoning van de Troubadour is niet iedeaal. Voordeel is echter dat 'BijBomans' daar aansluitend aan 1 juli voortgezet kan worden en dat het merendeel van de activiteiten daar ook onderdak kan vinden.

Conclusie van bestuur en vrijwilligers was: keuze voor de Troubadour. Vanuit die locatie kan, indien gewenst, verder gezocht naar een locatie met betere mogelijkheden.