Werkgroep Infra

De werkgroep Infra behartigt de belangen van de wijkbewoners in overleggen met gemeente, provincie, het Rijk, projectontwikkelaars en bouwondernemers inzake projecten die betrekken hebben op de infrastructuur van de wijk en de verkeersafwikkeling in de wijk. Waar nodig wordt samengewerkt met andere wijkraden.

Zij ontwikkelt daarvoor een visie op wat nodig is voor de wijk en toetst die bijvoorbeeld tijdens wijkavonden aan de inwoners van de wijk.

De werkgroepleden bestuderen de plannen die overheden en hun partners ontwikkelen, becommentariëren ze en doen voorstellen voor verbetering. Zij blijven ook tijdens de uitvoering bij de projecten betrokken door bijvoorbeeld deel te nemen aan klankbordgroepen.

Wat zijn de ambities van de Werkgroep ?

  • Het niveau en de diversiteit van voorzieningen in de wijk behouden en kwalitatief verbeteren

  • Behouden, versterken en verbeteren van de structureel belangrijkste groenvoorzieningen in en om de wijk, in samenwerking met de Werkgroep Groen.

  • Opnieuw invullen van ‘lege plekken’, met prioriteit voor groenvoorzieningen en woningbouw

  • Vergroten van de verkeersveiligheid in de wijk, m.n. op de ontsluitings- en doorgaande wegen en op de routes naar scholen, winkels en andere voorzieningen in de wijk.

Op het terrein van de ruimtelijke ordening en verkeer spelen er op dit moment of in de nabije toekomst diverse zaken in (relatie tot) onze wijk zoals:

  • Terugdringen van geluidsoverlast in de wijk

  • Geluidsoverlast van de A59

  • Verkeerssituatie Mazairaclaan en Oude Baan

  • Verbeteringen van verkeersonveilige situaties, die naar aanleiding van de jaarlijkse verkeersschouw  van de werkgroep samen met de gemeente besproken en aangepakt worden.

Reacties of interesse?
De werkgroep komt regelmatig bijeen om genoemde zaken te bespreken. Daarbij is er behoefte aan wijkbewoners, die meehelpen de ambities van de werkgroep te realiseren. Voor aanmelding of het vragen van informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep. Ook kunt u van uw belangstelling blijkgeven via info@wijkmolenhoek.nl of het contactformulier.

Werkgroep Voorzitter
Hendrik-Jan Melissen
info@wijkmolenhoek.nl