Klankbordgroep Winkelcentrum Molenhoek 25-01-2016

Verslag

Op 25 januari jl. kwam de klankbordgroep Winkelcentrum Molenhoek voor de 12e keer bijeen om informatie te delen tussen Gemeente, Bouwbedrijven, Winkeliers en vertegenwoordigers van omwonenden en Wijkraad.
Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de verwachte oplevering van de Aldi en de grondgebonden woningen aan de Slauerhoffstraat/Oude Baan, de aanvang van de verbouwing van de bestaande winkels, de groenvoorziening aan de Slauerhoffstraat en inrichting van de parkeerplaats.

De nieuwbouw van de Aldi nadert inmiddels zijn voltooiing. Oplevering van het gebouw is dit voorjaar gepland. Na oplevering zal de Aldi nog de winkelinrichting verzorgen alvorens er sprake zal zijn van de uiteindelijke openstelling. Een openingsdatum is nog niet bekend gemaakt.

Inmiddels is ook een aanvang gemaakt met het bouwen van de grondgebonden woningen aan de Slauerhoffstraat/Oude Baan. Oplevering daarvan wordt verwacht najaar 2016.

Voor de verbouwing van de Molenhoekpassage  zullen de fysieke voorbereidingen merkbaar gaan starten medio februari 2016. Als eerste wordt  de grond bij de goederenontvangst van de Albert Heijn gesaneerd omdat hier lichte sporen van asbest zijn gevonden, zo blijkt uit reeds uitgevoerd onderzoek. Deze sanering zal professioneel en conform de wettelijke regelgeving worden uitgevoerd.
Aansluitend zullen tijdelijke voorzieningen voor elektriciteit en voor laden en lossen tijdens de verbouwing worden aangelegd. Verwachting is dat de tijdelijke maatregelen tijdens de verbouwing ca. 4-6 maanden nodig zullen zijn. De feitelijke bouwwerkzaamheden zullen begin april starten.
Eind januari/begin februari zal een brief verspreid worden onder de direct omwonenden waarin consequenties voor de groenvoorziening, tijdelijke maatregelen voor laden en lossen bij de Albert Heijn en andere merkbare consequenties zullen worden toegelicht. Ook de geplande aanplanting na de verbouwing zal hierin worden gepresenteerd.
De winkeliers zullen omwonenden en klanten in april met een evenement gaan informeren over de komende veranderingen en maandelijks een nieuwsbrief gaan uitbrengen.

Een deel van de (nieuwe) parkeerplaatsen zullen met de oplevering van de Aldi reeds beschikbaar komen. Herinrichting van de grote parkeerplaats vraagt nog nadere afstemming tussen de bouwers en gemeente. Dit is een complexe operatie omdat de winkels bereikbaar moeten blijven tijdens de verbouwing.
Het valt daarbij niet uit te sluiten dat nog enige overlast zal aanhouden van parkeren op de groenstrook Huygenstraat en verkeersoverlast in de omliggende straten. Na herinrichting van de grote parkeerplaats zullen echter de plantsoenen aan de Huygenstraat worden hersteld en voorzieningen worden aangebracht om parkeren op het gras onmogelijk te maken.
Verkend is of er draagvlak is voor het instellen van eenrichtingsverkeer in Vondelstraat en/of Brederostraat. Een eerste inventarisatie onder bewoners van deze straten laat zien dat 70% van de bewoners niet tegen is. Maar tevens wordt de kruising van de Huijgenstraat met de Oude Baan als knelpunt aangewezen en de wens tot snelheids-beperkende maatregelen in beide straten. Nadere uitwerking zal gebeuren vanuit de werkgroep RO van de wijkraad in samenspraak met omwonenden en de gemeente.


Geplaatst op: Dinsdag 02 februari 2016

Tags

Nieuws