Geluidshinder

Molenhoek is een wijk met een voortreffelijke aansluiting op het spoor (station Rosmalen) en snelwegen (A59 en A2), daar maken we allemaal gebruik van. Geluidsoverlast is een mogelijk nadeel. (deels ontleent aan nieuwsbrief Wijk Sparrenburg)

Werkgroep geluid A59

De wijkraden Sparrenburg, Molenhoek en Maliskamp werken samen m.b.t. het onderwerp geluid van de A59. De werkgroep onder leiding van Henk Verdijk uit Molenhoek wil nader onderzoek  naar het geluidsniveau. Dat in plaats van alleen (theoretische) berekeningen die in de praktijk wettelijk toegepast moeten worden en die vaak aanmerkelijk lager uitkomen.
De A59 is aangelegd met enkel ZOAB, dat in principe medio 2017 aan vervanging toe is. De werkgroep zette zich in om bij vervanging dubbel ZOAB aan te laten brengen met daaraan gekoppeld nog meer maatregelen voor geluidsreductie. Helaas is dit niet gelukt. Beheerders noch politiek, gaan in op de klachten van de projectgroep. Men blijft bij het standpunt van de eenlaagse ZOAB, hetgeen slechts tot een kleine reductie van de ervaren geluidsoverlast zal leiden. Zie nieuwsbericht asfaltering. en hieronder de brief van het ministerie.

ProRail-plan geluidschermen langs het spoor
ProRail heeft een plan om geluidsschermen langs het spoor te plaatsen vanaf BP v/d Berg tot het einde van de bebouwde kom (Peelhoeven).

De meningen over een geluidsscherm zijn verdeeld, de voorstanders zien een verbetering van hun woonkwaliteit, anderen vinden geluidsschermen lelijk en beperkend in het vrije uitzicht over het spoor. Zij ervaren weinig hinder van de treinen.
Op 30 januari 2019 is er een informatieavond over dit onderwerp georganiseerd door ProRail voor omwonenden langs het spoor.

De werkgroep spant zich in een budget beschikbaar te krijgen om zelf onderzoek te laten doen naar het geluidsniveau. In delen van de wijken is het autogeluid – mede afhankelijk van het weer- zeer hoorbaar. Door de werkgroep is contact opgenomen met de lokale en landelijke politiek om de A59 onder de aandacht te brengen. Het is een project van lange adem maar de werkgroep blijft zich inzetten voor meer geluid beperkende maatregelen.

Helaas is er op de ultieme oproep van de wijkraden een negatieve reactie gekomen van het ministerie. Volgens hun berekeningen valt de geluidsoverlast mee. Bij groot onderhoud het asfalt vervangen zoals de wijkraad gevraagd had, is niet gangbaar.

 Zie downloads hieronder voor de brief van het ministerie.