10e klankbordgroep Winkelcentrum Molenhoek 21-09-2015

Verslag

Op 21 september j.l. kwam de klankbordgroep Winkelcentrum Molenhoek voor de 10e keer bijeen om informatie te delen tussen Gemeente, Bouwbedrijven, Winkeliers en vertegenwoordigers van omwonenden en Wijkraad.

In deze vergadering is een update gegeven door de initiatiefnemers over de planning en verloop van de bouwactiviteiten:

De bouw van de Aldi en de erboven liggende appartementen vordert al gestaag. Oplevering wordt momenteel omstreeks voorjaar 2016 verwacht.

Garagebedrijf Coppens en de bijbehorende woning langs de Oude Baan zijn ontruimd en de sloop hiervan zal vanaf begin oktober plaatsvinden. Daaraan gekoppeld zal nog uitgebreider bodemonderzoek t.a.v. asbest plaatsvinden voordat de bouw van de grondgebonden woningen kan starten. Het betreft hier een normale procedure, uit het reeds gedane vooronderzoek zijn vooralsnog geen grote zorgpunten gekomen.

Voor de verbouwing van de bestaande winkels stond alles in de startblokken, maar helaas wordt ook hier verdere vertraging opgelopen door het aantreffen van asbest sporen in de grond. Planning is nu dat deze grond begin november gesaneerd zal kunnen worden na het verlenen van de benodigde vergunningen. Start van de verbouwing van de bestaande winkels wordt nu begin 2016 voorzien en verwachte datum gereed zal omstreeks het vierde kwartaal 2016 zijn. Komende maanden zullen al wel voorbereidingen worden getroffen, waaronder het tijdelijk verplaatsen van twee trafo-stations en het verleggen van kabels en leidingen.

Tevens is in de afgelopen klankbordgroep-vergadering gesproken over inrichting van het publieksdeel van het winkelcentrum en de parkeerplaats. Startpunt hierbij was de lijst van ingebrachte punten tijdens inspraakavonden in 2014. Nieuw zijn de wens tot het aanbrengen van oplaadpunten  voor elektrische auto’s. De initiatiefnemers gaan dit nu in detail uitwerken en wanneer het uitvoeringsplan gereed is zullen wij u nader informeren.


Geplaatst op: Dinsdag 06 oktober 2015

Tags

Nieuws