Bestemmingsplan 'Molenhoekpassage' vastgesteld op 03 november 2014.

Bestemmingsplan ‘Molenhoekpassage’

Vastgesteld bestemmingsplan op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke Ordening. Het college van burgemeester en wethouders (hierna het college) maakt de ter inzage legging bekend van bestemmingsplan ‘Molenhoekpassage’  (NL.IMRO.0796.0002192-1401) met ingang van 3 november2014 gedurende zes weken. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan 'Molenhoekpassage’ op 9 september 2014 gewijzigd vastgesteld.
Met dit bestemmingsplan wordt de uitbreiding van de bestaande Molenhoekpassage en de bouw vaneen nieuwe supermarkt mogelijk gemaakt. Tevens wordt het bestaande parkeerterrein heringericht en uitgebreid. Boven de nieuwe supermarkt en op de hoek van de Slauerhoffstraat / Oude Baan worden in totaal 10 appartementen en 8 grondgebonden woningen gebouwd.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan betreffen:

  • De toelichting van het bestemmingsplan betreffende de bevoorrading van het winkelcentrum;
  • Vergroting van het plangebied met bestemming verkeer;
  • Een nieuwe regeling betreffende de oprichting en instandhouding van een groenafscherming bijde nieuwe ALDI winkel;
  • Een nieuwe bepaling betreffende het voldoen aan de geluidnormering van winkelwagens;
  • Een nieuwe regeling waarin het minimum aantal parkeerplaatsen is vastgelegd en het alleen toelaten van bestemmingsverkeer op het parkeerterrein;
  • De hoogte van de nieuwe ALDI winkel en de nieuwe appartementen is verlaagd.
  • Daarnaast bevat het bestemmingsplan nog een aantal meer ondergeschikte wijzigingen zoals deze zijn opgenomen in de nota van wijzigingen behorende bij het raadsbesluit.

Ter inzage.
Gedurende 6 weken met ingang van 03.11.2014.
Beroep tegen een bestemmingsplan?
Wilt u beroep instellen tegen een bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend.
Bron, Details.
Voor meer details over inzage, instellen beroep, periode bezwaartermijn en de volledige tekst van deze officiële Publicatie d.d. 31.10.14. in de Staatscourant’ verwijzen we u naar de informatie in de als onderstaande download vermelde bijlage.


Geplaatst op: Maandag 03 november 2014

Foto’s

Tags

Nieuws