Informatie Bijeenkomst 'Molenhoek Zorgzame Wijk' op 06 oktober 2014.

Molenhoek, een zorgzame wijk!

 

Op 6 oktober a.s. organiseert de Wijkraad Molenhoek in Perron-3 een wijkavond voor alle inwoners uit de wijk Molenhoek. Het thema is: Molenhoek, een zorgzame wijk!

Op deze avond staat centraal hoe bewoners binnen hun wijk zichzelf kunnen voorbereiden op de aankomende veranderingen in de zorg.  Ouderen en mensen met een beperking moeten langer thuis blijven wonen. Maar tegelijk worden de criteria voor het krijgen van huishoudelijke hulp,  begeleiding en dagbesteding aangescherpt. De gemeente krijgt deze zorgtaken erbij, maar moet ook bezuinigen. De overheid wil graag dat mensen hun hulp steeds meer gaan krijgen van familieleden, vrijwilligers en vooral ook buurtgenoten. De gemeente wil stimuleren dat er meer zorgzame buurt- en vrijwilligersnetwerken in een wijk gaan ontstaan.

In het kader van het Zorgzaam Netwerk Rosmalen is de Molenhoek een van de eerste wijken die zich hierop gaat voorbereiden.  Wat moeten wijkbewoners organiseren om elkaar beter te kunnen gaan helpen? Hoe maken we van de Molenhoek een zorgzame wijk?

 

Om een beeld te krijgen van de wensen en behoeften die er in de Molenhoek leven, is een aantal wijkbewoners geïnterviewd. Uit deze interviews komt naar voren dat de meesten van hen zich realiseren dat er in hun zorg versoberingen op stapel staan, maar dat ze nog niet precies weten wat deze aan minder zorg voor hen zullen gaan betekenen. Enkele bewoners geven aan dat de zorg die zij op dit moment ontvangen al onvoldoende is. Mensen die op dit moment nog geen gebruik maken van zorg, vragen zich af of die op een later moment nog wel voor hen beschikbaar zal zijn.  Ook meent men dat er te weinig mogelijkheden in de wijk Molenhoek zijn om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Je moet elkaar wel kennen om een beroep op iemand te kunnen doen als dat nodig is. Onder de geïnterviewden is de bereidheid om in de eigen straat mensen met problemen te helpen, groot.

 

Tijdens de wijkavond kunnen wijkbewoners die ondersteuning van buurtgenoten en vrijwilligers willen ontvangen en wijkbewoners die deze ondersteuning wel willen bieden, actief met elkaar in gesprek gaan over vragen die het meest concreet zijn en die ook gerealiseerd kunnen worden. In workshops en een informatiemarkt krijgen zij de kennis en middelen aangereikt die hen daarbij kunnen helpen.

 

De avond start met presentaties door o.a. Jan Jansen (voorzitter HEVO en lid Zorgzaam Netwerk Rosmalen) en Lucretia Fronen (teamleider Sociaal Wijkteam Rosmalen). Zij zullen stilstaan bij de noodzaak van het werken aan een zorgzame wijk en een toelichting geven op de nieuwe manier van reageren op toekomstige zorgvragen en de rol van het Wijkplein daarin. Ook is er aandacht voor de actuele situatie binnen de wijk Molenhoek.

Daarna worden er twee rondes van vijf workshops gehouden. Iedereen kan hierdoor in ieder geval aan twee workshops deelnemen.

In de workshop over Mantelzorg wordt informatie uitgewisseld over het organiseren van mantelzorg. Ook worden tips gegeven voor ondersteuning hierbij.

Bij Burenhulp komen voorbeelden van buurtinitiatieven uit de wijk aan de orde. Er wordt bekeken wat het meest passend is voor de eigen straat of buurt.

Bij Vrijwillige hulp wordt informatie gegeven over de Vrijwillige Hulpdienst. Toegelicht wordt welke hulp daar gevraagd kan worden of die men als vrijwilliger kan gaan bieden.

In de workshop over Contactmogelijkheden in de wijk wordt een voorbeeld van een buurthuis gegeven dat geleid wordt door vrijwilligers. Wellicht is hier ook in de Molenhoek belangstelling voor?

In de vijfde workshop komt de oprichter van de Zorgcoöperatie Hoogeloon vertellen wat een zorgcoöperatie precies is en wat deze kan bijdragen aan een zorgzame wijk.

Tijdens de inloop en de pauze is er een informatiemarkt. Hier presenteren organisaties als De Zonnebloem, Humanitas, de diaconie van de parochie, het Wijkplein, de Annenborch en de huisartsen hun initiatieven en projecten.

De Wijkraad nodigt alle bewoners van de wijk van harte uit deze avond te bezoeken.

Foto's.
Indien u nog eens wilt terugkijken naar deze informatiebijeenkomst, verwijzen we u graag naar de  fotoreportage

 


Geplaatst op: Maandag 06 oktober 2014

Tags

Nieuws