Toelichting op de balans

De vooruitbetaalde huurkosten betreffen de huurkosten van de lokalen in de Troubadour voor de periode 1 januari 2018 t/m 30 juni 2018.

Het saldo op de bank betreft het saldo op de betaalrekening van de ING Bank. Van het saldo heeft € 16.016,- betrekking op BijBomans.

Het deel van het resultaat, dat betrekking heeft op BijBomans (€ 4.107,-) is toegevoegd aan de voorziening voor BijBomans. De totale voorziening voor BijBomans komt hiermee op € 7.811,-.
De voorziening is bestemd voor dekking van mogelijke kosten in een drietal situaties.
Een risico betreft de onzekerheid over het behouden van de huidige locatie, waardoor binnen een aantal jaren mogelijk opnieuw een verhuizing dient plaats te vinden.
Los van kunnen behouden van de locatie, is het bestuur van mening, dat de huidige locatie verre van optimaal is. Het bestuur blijft de komende periode daarom op zoek naar een geschiktere ruimte. Hiervoor worden met verschillende partijen gesprekken gevoerd. Indien de komende periode blijkt dat er geen geschiktere ruimte te vinden is, dan dienen aanpassingen in de huidige locatie plaats te vinden.
De voorziening is verder nodig ter vervanging van ge- en verbruiksmiddelen behorend tot de inventarisgoederen.
Een derde doel van de voorziening betreft het opstarten van nieuwe activiteiten.

De toelichting op de voorziening MIF-gelden 2015-2017 wordt gegeven in de financiële verantwoording

De nog te betalen huurkosten zijn de geschatte huurkosten over de periode juli 2016 t/m juni 2017, die aan het HUB verschuldigd zijn. De huurkosten over deze periode zijn in januari 2018 voldaan.

De vooruit ontvangen subsidie is gelijk aan het begrote bedrag voor 2018 van de ontvangen MIF-gelden voor de periode juli 2015 t/m juni 2018.

Het nog te betalen bedrag voor de aangeschafte stoelen voor de nieuwe locatie is gelijk aan de 2de termijn (het te betalen bedrag na levering) volgens de offerte.
In januari 2018 heeft betaling van de 2de termijn plaatsgevonden.