Toelichting op de balans

Activa

De vooruitbetaalde huurkosten betreffen de aan Signum betaalde huur t/m 30 juni 2018.

Het saldo op de bank betreft het saldo op de betaalrekening van de ING Bank. Van het saldo heeft € 16.016,- betrekking op BijBomans.

Passiva

Het eigen vermogen

Het resultaat over 2017 van de Stichting is toegevoegd aan het eigen vermogen.

De voorzieningen

De mutaties aan de voorzieningen worden in onderstaande tabellen weergegeven. De toevoeging aan de voorziening BijBomans wordt in bijlage 1 behandeld.

Aan de voorziening bewonersinitiatieven zijn geen onttrekkingen of toevoegingen gedaan

Toegevoegd zijn het verschil tussen de begroting en de gemaakte kosten door de werkgroep alsook de opbrengsten van de zwerfafvaldag. De werkgroep adviseert periodiek de wijkraad over de bestemming van deze voorziening.

Deze voorziening is nieuw gevormd. Eind 2017 is besloten om de website te verbeteren. Een eerste opdracht hiertoe is gegeven. De voorziening is gevormd uit het overschot op de begroting 2017.

In onderstaand overzicht wordt een vergelijking gemaakt tussen de begrote opbrengsten en kosten van het project voor de periode juli 2015 t/m december 2017. Te zien is, dat de huurkosten veel lager zijn, dan oorspronkelijk begroot. Hiermee wordt het positieve saldo op de MIF-gelden meer dan verklaard.
Ook de huurkosten in de periode januari 2018 t/m juni 2018 (het einde van de MIF-subsidie periode) zijn lager dan oorspronkelijk begroot.

In de subsidievoorwaarden wordt niet aangegeven of terugbetaling van de MIF bij lagere kosten dient plaats te vinden. De wijkraad wil met de gemeente in overleg over de bestemming van het waarschijnlijke overschot.

Over het resultaat van BijBomans wordt in een afzonderlijk hoofdstuk verantwoording gedaan.

Kortlopende schulden

De vooruit ontvangen subsidie gemeente ’s-Hertogenbosch omvat het begrote bedrag voor het laatste deel van de opstartfase te weten de periode 1 januari 2018 tot t/m 30 juni 2018. De volledige subsidie van de gemeente voor BijBomans voor de opstartperiode van 1 juli 2015 t/m 30 juni 2018 is ontvangen.

Nog te betalen huurkosten zijn de nog te betalen huurkosten aan het HUB voor de periode 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017.
De overige schuld wijkraad betreft een nog te verwachte afrekening van de eindejaar bijeenkomst.
De overige schuld voor BijBomans betreft en nog te betalen factuur voor de aangeschafte stoelen. Het opgenomen bedrag is gelijk aan het geoffreerde bedrag.
In januari 2018 zijn in de balans opgenomen schulden aan huur, stoelen en eindejaar bijeenkomst voldaan.

Niet in de balans opgenomen verplichting

De Stichting heeft een contract met stichting Signum voor de huur van twee lokalen, die gebruikt worden voor activiteiten bij BijBomans. De ingangsdatum van de huurovereenkomst is 1 juli 2017. Onderdeel van de afspraken is, dat de overeenkomst steeds voor een periode van 1 jaar wordt verlengd tenzij één van de partijen de overeenkomst beëindigt met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.