Wijkraad algemeen

De Stichting wijkraad Molenhoek is opgericht op 6 februari 2001.
Het doel van de Stichting is het behartigen van de belangen van de wijken Molenhoek, Gele Hoeven en A2-zone te Rosmalen, gemeente ’s-Hertogenbosch, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

  • Een vertegenwoordigend wijkoverleg met Burgemeester en Wethouders, gemeentelijke instellingen en andere overheidsorganen
  • Door het geven van gevraagd en ongevraagd advies en collectieve belangenbehartiging
  • Door het fungeren als intermediair tussen het gemeentebestuur en de wijkbewoners als collectief.

In de periode 1 juli 2015 tot 1 juli 2017 heeft de Stichting 2 lokalen van Hub Noord-Brabant gehuurd. Vanaf 1 juli 2017 huurt de Stichting 2 lokalen van de stichting Signum in het kind centrum De Troubadour Aan de Mozartlaan 11A.
In deze lokalen organiseren wijkbewoners activiteiten voor andere wijkbewoners.
Dit initiatief staat bekend onder BijBomans. Voor zover noodzakelijk faciliteert de Stichting deze activiteiten door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van deze lokalen, het organiseren van gastvrouwen en door het doen van inkopen van goederen.