Financiële verantwoording 2018

Algemeen

De Stichting wijkraad Molenhoek is opgericht op 6 februari 2001.
Het doel van de Stichting is het behartigen van de belangen van de wijken Molenhoek, Gele Hoeven en A2-zone te Rosmalen, gemeente ’s-Hertogenbosch, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

  • Een vertegenwoordigend wijkoverleg met Burgemeester en Wethouders, gemeentelijke instellingen en andere overheidsorganen
  • Door het geven van gevraagd en ongevraagd advies en collectieve belangenbehartiging
  • Door het fungeren als intermediair tussen het gemeentebestuur en de wijkbewoners als collectief.

In de periode 1 juli 2015 tot 1 juli 2017 heeft de Stichting 2 lokalen van Hub Noord-Brabant gehuurd. Vanaf 1 juli 2017 huurt de Stichting 2 lokalen van de stichting Signum in het kind centrum De Troubadour Aan de Mozartlaan 13.
In deze lokalen organiseren wijkbewoners activiteiten voor andere wijkbewoners. Dit initiatief staat bekend onder 'BijBomans'. Voor zover noodzakelijk faciliteert de Stichting deze activiteiten door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van deze lokalen, het organiseren van gastmensen en door het doen van inkopen van goederen.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van koophandel Brabant onder nummer 17132423.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Er vinden geen afschrijvingen plaats over materiele vaste activa. De aankoopwaarden van activa zijn hiertoe te beperkt.

De Stichting heeft geen immateriële vaste activa van enige economische waarde.

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar met in achtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

Bij de verdeling van de resultaatrekening per operationeel segment is aangesloten op de activiteiten van de Stichting.