Toename ouderen in Rosmalen Zuid

Er bestaan grote verschillen tussen de wijken van ’s-Hertogenbosch wat betreft de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot en met 64 jaar.. Het aantal 75-plussers neemt in ’s-Hertogenbosch met 51% toe. In Rosmalen Zuid is de vergrijzing het sterkst.

2,7 miljoen ouderen in 2012
De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt
Op 1 januari 2012 telde Nederland 2,7 miljoen ouderen (personen van 65 jaar en ouder). Dit komt neer op 16% van de totale bevolking. Daarnaast is sprake van 'dubbele vergrijzing'. Dit houdt in dat binnen de groep 65-plussers het deel 80-plussers toeneemt. Op 1 januari 2012 waren er 686.000 mensen van 80 jaar en ouder, wat neerkomt op 4% van de bevolking. Van de 65-plussers was 25% ouder dan 80 jaar.

Meer oude vrouwen dan oude mannen
Van alle 65-plussers was op 1 januari 2012 1,2 miljoen man (44%) en 1,5 miljoen vrouw (56%). Onder de 80-plussers was zelfs 65% vrouw. De oudere bevolking is dus ongelijkmatig samengesteld naar geslacht: hoe hoger de leeftijd, hoe kleiner het aandeel mannen in de bevolking. Dit hangt direct samen met verschillen in sterftekansen naar geslacht: op alle leeftijden hebben mannen een hogere sterftekans dan vrouwen. In de toekomst zullen deze scheve geslachtsverhoudingen wel minder scheef worden vanaf 70-jarige leeftijd, omdat het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen kleiner zal worden.

Neemt de levensverwachting toe of af?.
Van de 65-plussers is drie procent niet-westers allochtoon Van alle 65-plussers was op 1 januari 201  23% niet-westers allochtoon. Van de autochtone bevolking is bijna 1 op de 6 mensen ouder dan 65 jaar (17%), terwijl onder de niet-westers allochtone bevolking 1 op de 24 mensen (4%) 65 jaar of ouder is. In de toekomst zal de groep ouderen onder de allochtone bevolking sterk stijgen. Omdat de niet-westers allochtone bevolking gemiddeld jonger is, remmen zij enigszins de vergrijzing.

Grijze druk van 27 procent
Op 1 januari 2012 was de grijze druk in Nederland 27%. De mate van vergrijzing kan worden uitgedrukt in de grijze druk: de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot en met 64 jaar. De groep 20 - 64-jarigen valt voor een groot deel samen met de (potentiële) beroepsbevolking, die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Een grijze druk van 27 geeft aan dat er bijna 27  65-plussers zijn op elke 100 potentiële arbeidskrachten. In Rosmalen Zuid is de grijze druk 26%.

Tags

Ouderen