Zorgnetwerk Rosmalen

Zorgzaam Netwerk Rosmalen (ZNR) krijgt nieuw leven

Tegen deze achtergrond heeft de Seniorenvereniging HEVO Rosmalen in het najaar van 2013 het initiatief genomen om het eerder opgerichte Zorgzaam Netwerk Rosmalen (ZNR) nieuw leven in te blazen. Met dit Netwerk worden de krachten van de HEVO, de zorg- en welzijnsorganisaties (Divers, Juvans, Annenborch, Vivent, Cello, Reinier van Arkel, de zorggroep van huisartsen en de apotheker), alsmede de gemeente ’s-Hertogenbosch gebundeld om de veranderingen in de komende jaren het hoofd te bieden. Het uitgangspunt van ZNR is om de kwetsbare burgers in de eigen wijk, straat en/of buurt te ondersteunen. Door de zorg voor de kwetsbare burger in zijn of haar eigen omgeving te versterken, is het mogelijk langer thuis te kunnen blijven wonen. Lukt dit niet meer met mantelzorg, dan kan het vrijwilligerswerk van onder meer de HEVO aanvulling bieden. Mocht ook deze hulp de grenzen van noodzakelijke zorg- en hulpverlening overstijgen, dan ondersteunen de professionals van de zorg- en welzijnsorganisaties of nemen deze de verantwoordelijkheid over. Zo ontstaat in het ZNR een keten van zorg- en dienstverlening.

Organisatie van ZNR

Om deze keten te laten functioneren is een structuur opgericht van bestuurders (die samen verantwoordelijkheid dragen), zorgverleners van de deelnemende organisaties (die samen het zorgteam vormen) en de wijkraden, die aangesproken worden om in de eigen wijk mede invulling te geven aan de ambitie: “een zorgzame wijk” gestalte te geven.

In het zorgteam worden individuele, vaak complexe, vragen over zorg en welzijn afgestemd, meestal aangemeld via het Wijkplein Rosmalen, dat is gevestigd in Perron-3: hét loket voor vragen en informatie over zorg en welzijn. Daarnaast worden inhoudelijke thema’s (zoals eenzaamheid, dagbesteding voor mensen met dementie, zinvolle dagbesteding voor mensen met een beperking)  besproken en ter hand genomen.

ZNR en de wijkraden

In de negen wijken van Rosmalen is gestart met het vormgeven van de “zorgzame wijk”. In iedere wijk is of wordt op eigen wijze, - passend bij het karakter van de wijk - , gestart met een oriëntatie bij de bewoners om zicht te krijgen op de wensen, ideeën, maar ook op de eigen betrokkenheid. Zo zullen of zijn door de Wijkraad, welzijnsorganisatie Divers en de seniorenvereniging HEVO bijeenkomsten, enquêtes en interviews gehouden in de wijken Maliskamp, Molenhoek en Centrum/Hondsberg. In Hintham is inmiddels een initiatiefgroep van bewoners gestart en de wijkraad ‘t Ven heeft aangegeven na de zomervakantie te willen beginnen.

Uit de oriëntaties is onder meer naar voren gekomen: de aanwezige betrokkenheid van bewoners bij de kwetsbare burgers in de eigen omgeving, de wens ondersteuning te willen bieden in de eigen straat en/of buurt, de behoefte aan “weten van elkaar” en een ontmoetingsplek in de wijk. Belangrijk is ook te constateren dat bewoners de kwetsbare burgers niet in hokjes naar leeftijd of handicap willen plaatsen. Jongeren willen betekenis hebben voor senioren en senioren hebben jongeren hun ervaring en levenswijsheid te bieden. Een belangrijk gegeven voor een ontmoetingsplek in de wijk.

De uitkomsten van de wijkoriëntaties worden in de komende tijd door het Zorgzaam Netwerk ter hand genomen waarbij de wijkraden een spilfunctie zullen vervullen.

“Een zorgzame wijk” valt of staat met de betrokkenheid van de wijkbewoners.

Tags

Zorg