Wie doet wat in het zorgzame wijk project

Werkgroep zorgcoöperatie
Een zorgcoöperatie is erop gericht collectief, in een vereniging, zelf vormen van zorg, begeleiding of ondersteuning te gaan realiseren, wanneer die door bezuinigingen e.d. bij anderen gaan verdwijnen. Een zorgcoöperatie richt zich daarbij enkel op de behoeften van de eigen leden. Het dienstenpakket waar de leden gebruik van kunnen maken, kan dan ook per zorgcoöperatie zeer gevarieerd zijn.

Geopperd wordt een platform in de wijk te gaan creëren, waar zorgbehoefte verzameld worden en deze op hun uitvoeringsmogelijkheden worden bekeken.

De beschikbaarheid van een eigen ruimte in de wijk voor groepsactiviteiten. Deze kan dienen als uitvalsbasis voor individueel gerichte zorg in de wijk.
Met dit thema willen we aan de slag gaan: , Peter van Gerven, Ingrid Nijskens, Ad van Vark

Werkgroep Burenhulp
Burenhulp is erop gericht activiteiten te organiseren die de onderlinge contacten in een straat of buurt kunnen bevorderen. Elkaar kennen, ook in een niet-afhankelijke situatie, is een voorwaarde voor het kunnen of durven vragen van hulp aan buurtgenoten. Het gaat erom mensen in straten/buurten te stimuleren initiatieven te nemen met als doel de communicatie met elkaar te bevorderen. Dan komen sneller de vragen naar hulp naar voren en is het makkelijker daar al dan niet gezamenlijk op in te spelen.

Als voorbeelden van zulke activiteiten worden genoemd: je buurtgenoten uitnodigen om 1x per maand te komen bijkletsen met elkaar; eens per maand als buurtgenoten samen het zwerfvuil in de straat opruimen en daarna koffie drinken met elkaar. Veel andere mogelijkheden zijn ook denkbaar.

Doelstelling voor een vervolggroepje zou kunnen zijn:
- een aantal mogelijkheden voor het organiseren van buurtcontacten gaan uitwerken;
- een aantal daarvan in de eigen buurt(en) gaan invoeren of uitproberen;
- van de resultaten en ervaringen verslag doen op de website van de wijk
- vraagbaak zijn voor anderen die ook buurtcontacten willen gaan organiseren;
- olievlekwerking stimuleren.

Met dit thema willen aan de slag gaan: Sylvie Schreuder, Irene Schreinemachers, Willemien Heijmans, Marga Schellekens, Martin Geurts van Kessel, Wies v.d. Meerendonk, Ad van Vark

M.b.t. vrijwillige hulp
Op dit moment zijn er vrijwilligers in en vanuit de wijk actief. Organisatie en coördinatie vindt plaats vanuit de kerk, de HEVO of de vrijwillige hulpdienst van Divers. Vanuit de werkgroep is de gedachte dat stimulering van uitbreiding van deze vrijwilligersactiviteiten nog niet direct nodig is. Wel is het van belang meer bekendheid te gaan geven aan de al bestaande mogelijkheden om hulp te krijgen van vrijwilligers.

Voor een deel zal de nieuwe route tot zorg via het wijkplein hierin gaan voorzien. Voor wijkbewoners is het nuttig als daarnaast op de website van de wijk hiervan een goed overzicht te vinden is. Met de communicatie over dit thema zal de werkgroep zelf aan de slag gaan.

M.b.t. Contactmogelijkheden in de wijk
Van de noodzaak van een eigen plek in de wijk waar activiteiten voor wijkbewoners georganiseerd kunnen worden, is aanvankelijk niet iedereen overtuigd. Al pratend groeit echter het inzicht dat een eigen plek sterk ondersteunend kan werken voor activiteiten in het kader van burenhulp of zorgcoöperatie. Zo bestaat de verwachting dat er op korte termijn behoefte zal komen aan ruimten die geschikt zijn voor vervanging voor de verdwijnende dagopvang voor ouderen.

Het is praktisch een fysieke plek te hebben, waar overlegd kan worden en activiteiten van allerlei aard georganiseerd kunnen worden. In de activiteitensfeer is het daarbij van belang aanvullend te zijn op wat er al is in de wijk. Met name voor senioren wordt vanuit de HEVO al veel georganiseerd. Activiteiten voor de leeftijdsgroepen daaronder, anders dan in specifieke verenigingen, zijn er nog maar weinig. Mensen in die leeftijdsgroepen zijn overwegend ook minder gericht op het zoeken van contact met elkaar en de behoefte aan activiteiten is vooral interesse-gestuurd.
Een plek in de wijk zal primair een plek van en door wijkbewoners moeten zijn: gelegenheid bieden aan mensen die iets voor de wijk willen organiseren, maar weinig organiseren van bovenaf.

Annemiek brengt een concreet voorstel in voor een dagelijkse wandelclub, met een vrijblijvende deelname.  Zij wil dit wel gaan organiseren, met steun van anderen.

Een veelheid van ook andere (incidentele of structurele) activiteiten is denkbaar, zolang het maar vanuit wijkbewoners zelf geïnitieerd en uitgewerkt wordt.
Communicatie over de activiteiten kan vorm krijgen via de website of een regelmatige nieuwsbrief.
Met dit thema willen aan de slag gaan: Annemiek Ceelaert, Riet Kipperman, Els van Genugten, Irma Stekelenburg, Ad Prince

Werkgroep Contactmogelijkheden in de Wijk