Rosmalense Aa, Tracé, Nieuw aanleg

Inrichtingsplan
De Zuid-Willemsvaart is om de stad ’s-Hertogenbosch geleid. Aan de oostzijde van het kanaal een is een nieuw landschapspark gekomen: het  KanaalparkHet strekt zich uit van Berlicum tot aan de Maas.
In deze eerste fase komt er in het Kanaalpark een samenhangend geheel van bos, struiken en graslandschap. De samenhang wordt gewaarborgd door het kanaal en de Rosmalense Aa. Deze Rosmalense Aa is een volledig nieuwe beek. Het is een aftakking van de Aa en slingert over een lengte van zeven kilometer naar de Maas. Verder wordt het park over de gehele lengte voorzien van een doorgaande bosstrook aan de oostzijde. Daarmee wordt het typische boskarakter van het landgoed De Wamberg via de dekzandgronden tot in het rivierengebied doorgezet.
Het Kanaalpark is in te delen in drie delen met elk een eigen karakter en sfeer. De te onderscheiden delen zijn van zuid naar noord: het dynamisch beekdal van de Aa en Groote Wetering, de landgoederenzone Heinis en Heer en Beek, de Rosmalense Delta.

Bestemmingsplan
Het doel van het plan was om de omlegging van de Zuid Willemsvaart zoals die wordt mogelijk gemaakt met het Tracébesluit ook vast te leggen in een bestemmingsplan. Verder worden in het bestemmingsplan de aanleg van een ecologische verbindingszone met de Rosmalense Aa en de bouw van enkele nieuwe woningen aan de Hustenweg 7 en de Empelseweg 18 en 30 mogelijk gemaakt. Het plan voorziet verder in een verbouwing en verruiming van de gebruiksmogelijkheden van de voormalige Harense Smid. Voor het overige worden in het bestemmingsplan zoveel mogelijk het bestaande gebruik en de bestaande rechten vastgelegd.

Ligging plangebied
De grenzen van het bestemmingsplan:

  • westzijde: de A2
  • noordzijde: de Maas
  • oostzijde: de bebouwde kom van Rosmalen
  • zuidzijde: de gemeentegrens met St- Michielsgestel

 

Foto’s