Wijk-en dorpsbudget in 2017

6 april 2017

Afspraken BAG Rosmalen-Zuid m.b.t. advisering over aanvragen voor het Wijk- en Dorpsbudget

 • Aanvragen kunnen worden toegekend (zonder toelichting), gedeeltelijk toegekend (met toelichting) of niet toegekend (met toelichting)

 • Aanvragen voor consumpties (hapjes/eten en drankjes) worden niet toegekend. De BAG verwacht dat hiervoor een eigen bijdrage aan de deelnemers gevraagd wordt.

 • Aanvragen van (onder)afdelingen van grotere clubs of stichtingen worden alleen in behandeling genomen, als uit de aanvraag blijkt dat de grotere organisatie de aanvraag ondersteunt. Dit om overlap dan wel versnippering in aanvragen te voorkomen.

 • Een aanvraag dient altijd te zijn voorzien van een begroting.

 • Over wijkoverstijgende aanvragen wordt bij meerderheid van stemmen besloten. Ieder BAG-lid kan een stem uitbrengen of een ander lid vragen dit namens hem/haar te doen. Men kan zich ook onthouden van stemmen. De meerderheid wordt dan bepaald naar rato van de uitgebrachte stemmen.

 • Voor aanvragen die specifiek op een van de drie wijken gericht zijn, geldt dat het besluit van de BAG-leden uit de betreffende wijk doorslaggevend is. 

 • Voor de wijkoverstijgende aanvragen is een budget gevormd ter grootte van ongeveer 10% van ieders afzonderlijk wijkbudget. De bijdrage hieraan vanuit Maliskamp, Sparrenburg en Molenhoek verhoudt zich als 1:3:3.

 • BAG Rosmalen-Zuid vergadert iedere 6 weken, na de zomervakantie wordt de werkwijze geëvalueerd.

  Aanvullende afspraken inzake aanvragen uit Molenhoek

 • Voor buurtgerichte sociale activiteiten kan tot maximaal € 500 aangevraagd worden.

 • Voor aanvragen in relatie tot activiteiten die plaatsvinden in of vanuit Bij Bomans verwacht de BAG dat hierover afstemming heeft plaatsgevonden met de organisatie-verantwoordelijken van Bij Bomans en dat deze de aanvraag ondersteunen.

  Stand van zaken wijkbudget Molenhoek 2017
  Wijkbudget 2017                                                                               €  16.658
  Inbreng in wijkoverstijgend budget                      €   1500                €  15.158
  07-02     Sociale activiteit Hofgebouw                 €     500                 €  14.658
  20-03     Eten Bij Bomans                                    €    408                 €  14.218

  Stand van zaken wijkoverstijgend budget 2017
  Ingebracht door de drie wijken                                                          €    3500
  07-02    Rosmalens carnaval                                €  1000                 €    2500
               Kwisutbeter                                              €    250                 €    2250
  13-03    Hippe Happen Festival                            €    750                 €    1500
               Dansen HEVO/Soos Satisfaction             €   500                  €   1000

5 februari 2017

Sinds 2017 bestaat in  ‘s-Hertogenbosch een wijk- en dorpsbudget. Dit is een nieuwe subsidieregeling voor en door bewoners die in hun wijk of dorp aan de slag willen. Bewoners hebben zo direct invloed op een groter deel van het wijkbudget. Voor onze wijk is voor 2017 een bedrag beschikbaar van € 16.658,-

Een aantal bestaande financiële regelingen (zoals het BIG geld) is per 1 januari 2017 vervallen Het nieuwe wijkbudget is bedoeld voor activiteiten die de leefbaarheid verbeteren. De voorstellen komen van een groep bewoners of van de hele straat.

Drie soorten activiteiten:
​- activiteiten in de eigen straat, buurt of wijk om het contact en samenhang tussen buurt-/wijkbewoners te vergroten
​- voorstellen om de eigen leefomgeving te verbeteren of te verfraaien, zoals plaatsing van een bankje of een speeltoestel
​- plannen die het gevoel van veiligheid in de buurt willen verbeteren, zoals extra verlichting of een veiligere oversteekplaats.
Onderhoud aan de straat en het groen valt niet onder dit wijkbudget.

Hoe aanvragen?
Een buurt of straat kan de aanvraag via internet indienen met digid. De aanvraag wordt beoordeeld door een groep bewoners uit de betreffende wijk.
Vanuit de wijk Molenhoek hebben Peter van Gerven, Ad van Vark en Bert de Kort zitting in deze adviesgroep. Zij vormen een gezamenlijke commissie met en werken samen met de adviesgroepen van de wijken Sparrenburg en Maliskamp.

Er zijn wel een paar voorwaarden. De plannen mogen niet ingaan tegen wet- en regelgeving. Soms moet ook een vergunning aangevraagd worden, bijvoorbeeld bij een tijdelijke afsluiting van een straat.
Er moet voldoende draagvlak zijn van deelnemers of omwonenden. Dit moet ook blijken uit de aanvraag.
​Elk gevraagd bedrag moet onderbouwd worden met een een begroting of kostenopgave. Kleine bedragen zijn mogelijk, maar ook grotere.
​De leden van de wijkraad en de werkgroepen adviseren je graag! 
​Je kunt nu al aanvragen voor een activiteit later in het jaar via een aanvraagformulier
De aanvraag wordt toegewezen, geheel of gedeeltelijk of afgewezen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de kosten liggen bij de aanvrager. Het toegezegde bedrag wordt overgemaakt op het opgegeven rekeningnummer.
Vragen? Aarzel niet om vragen over de mogelijkheden te stellen aan de wijkraad. Of lees meer op de site van de gemeente

 

Tags

Wijkbudget